Regulamin

Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszej Strony,
w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Udostępnianie danych na Stronie Internetowej Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Definicje.

Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności;

Reklama – wszelkiego rodzaju materiały promocyjne lub reklamowe, które są publikowane lub w inny sposób wyświetlane na Stronie Internetowej w imieniu Ogłoszeniodawcy;

Właściciel Strony – właściciel strony, produktów i usług wskazany odpowiednio na Stronie lub w Regulaminie

Ogłoszeniodawca – Właściciel lub osoba trzecia oferująca produkty.

Treść – informacje i materiały umieszczone na Stronie Internetowej przez Właściciel Strony, Administratora, Ogłoszeniodawcę oraz informacje i materiały, które Użytkownik może publikować i / lub pobrać ze Strony Internetowej;

Call center - punkt konsultacyjny stanowiący jedynie formę kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą

Mikrostrona – pomocnicza strona uzupełniająca do Strony Internetowej, w tym aplikacje mobilne, usługi łączności elektronicznej, serwisy społecznościowe, a także wszelkie strony indywidualne, strony partnerów biznesowych lub inne strony charakterystyczne dla danej dziedziny, które zawierają linki bądź odnośniki do niniejszego Regulaminu;

Zamówienie – zamówienie kontakt indywidualnego z call center, na który to kontakt wyraża zgodę Użytkownik

Platforma – oprogramowanie używane do zarządzania Stroną Internetową a także do realizacji innych usług związanych z realizacją Zamówień;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności mających zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Strony Internetowej, przedstawiony szczegółowo na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności";

Regulamin - niniejszy Regulamin w całości;

Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca dostęp do lub korzystająca ze Strony Internetowej, w tym każda osoba, która dokonała Zamówienia indywidualnego kontaktu z call center

Strona Internetowa – strona zarejestrowana pod tą domeną, oferująca składanie Zamówień, a także każda Mikrostrona;

Administrator Strony – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.


Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, ilekroć korzysta z jakiegokolwiek aspektu Strony Internetowej, niezależnie od tego, czy zamówił indywidualny kontakt z call center, czy też nie. Niniejszy Regulamin odnosi się do korzystania ze strony internetowej i do Zamawiania indywidualnego kontaktu z call center

Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów na tej Stronie Internetowej są wyłącznie zaproszeniem negocjacji przez Użytkowników bez zawarcia umowy za pośrednictwem Strony. Żadne informacje zaprezentowane na tej Stronie Internetowej, niezależnie od ich nazwy, nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Właściciel lub Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamawiania indywidualnego kontaktu z call center w przypadku, gdy zachowanie Użytkownika jest postrzegane jako podejrzane lub potencjalnie oszukańcze. Wykorzystywanie Strony Internetowej do odsprzedaży stanowi naruszenie Regulaminu i jest niedopuszczalne. Właściciel lub Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień, które zostaną uznane za wykazujące cechy zachowań zmierzających do odsprzedaży.

O ile nie uzgodniono inaczej, Właściciel Strony lub Ogłoszeniodawca może wprowadzać zmiany w specyfikacji produktów i usług.

Właściciel Strony i Ogłoszeniodawca ma prawo odmówić akceptacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie i nie jest zobowiązany do podawania powodów takiej decyzji.

Składając Zamawianie na indywidualny kontakt z call center Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w aktualnym miejscu pobytu Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i / lub danych kontaktowych i płatniczych; jak również nie brać udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach w związku z Zamówieniem, ani też nie zezwalać komukolwiek innemu na takie działania.

Dane osobowe użytkowników są gromadzone na zasadzie pełnej dobrowolności.

Aktualne informacje o cenach produktów i usług obowiązują od dnia ich pojawienia się na Stronie Internetowej; są to ceny brutto zawierające podatek VAT,

Wszystkie ceny podane są w określonej walucie i zawierają wszystkie podatki obowiązujące na terytorium kraju siedziby rejestrowej Właściciela/Ogłoszeniodawcy.

Dane osobowe przekazane w momencie składania Zamówienia są przetwarzane przez Administratora Strony, Właściciela czy Ogłoszeniodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia

Wszystkie produkty czy usługi prezentowane na Stronie Internetowej, a także inne nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych; mogą one stanowić chroniony prawem znak towarowy Ogłoszeniodawców.

Treść podlega w pełni ochronie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana do celów innych niż cele wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie - w szczególności nie może być kopiowana, zarówno w całości jak i w części.


Postanowienia dodatkowe


Aktualne informacje o produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie Internetowej.

Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią produktów leczniczych
w rozumieniu
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Strona Internetowa nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą, bądź dietetykiem.

Osoba zainteresowana Produktem powinna we własnym zakresie dowiedzieć się o lokalne prawo związane z zakupem, przechowywaniem i używaniem Produktów opisanych w Serwisie, oraz przestrzegać tego prawa.

Mogą istnieć różnice między wyglądem Produktu, a jego wyglądem na Stronie. Zdjęcia i rysunki produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie poprzez umieszczenie nowych warunków na Stronie Internetowej. Zmiany będą widoczne dla Użytkowników składających Zamówienia na kontakt indywidualny z call center online i będą miały zastosowanie w odniesieniu do Zamówień, które zostały złożone po ich wprowadzeniu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu mogą być uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

Administrator będzie starał się umożliwić niezakłócony dostęp do Strony Internetowej. Administrator nie udziela żadnej gwarancji, że Strona Internetowa jest wolna od wirusów lub innych programów mogących mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię. Dostęp do Strony Internetowej może być zawieszony, ograniczony lub zakończony w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, której korzystanie jest uzależnione od przeglądarki Użytkownika lub innego oprogramowania stron trzecich.

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że informacje na Stronie Internetowej są poprawne, jednak nie gwarantuje on dokładności i kompletności Treści. Administrator może dokonać zmian w Treści, produktach i cenach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Treści mogą być nieaktualne, a Administrator nie zobowiązuje się do ich aktualizowania.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji, zamieszczonych na Stronie Internetowej, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba takich działań.